Stavba a pozemky Prievozská 32, Bratislava, Bratislava - mestská časť Ružinov


Správca ponuky

Správca: Slovenská obchodná inšpekcia
IČO: 17331927
Adresa správcu: Bajkalská 21/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 827 99
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Vošš
stefan.voss@soi.sk
tel.: 02/58272143, 00421917149618

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Nivy
Adresa ponúkaného majetku štátu: Prievozská 32, 821 05 Bratislava
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 4170000  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 4170100  €
Dátum zverejnenia ponuky: 24.11.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 25.11.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 03.01.2022

Termín obhliadky: Na základe dohody na kontaktných telefónnych číslach.


Poznámka k ponuke:
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou "Stavba a pozemky Prievozská 32, Bratislava " na adresu Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX 29, 827 99 Bratislava.

Stavba
 
Identifikačné čislo 76893
Súpisné číslo stavby 1325
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 15340/3
Číslo listu vlastnictva 1804
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo garáže, studňa, trafostanica, oplotenie, parkovisko, prípojka vody, prípojka kanalizácie, prípojka elektriny, prípojka plynu, kovové vlajkové stožiare a vonkajšie osvetlenie.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76894
Parcelné číslo pozemku 15340/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 926 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1804
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76895
Parcelné číslo pozemku 15340/18
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 2255 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1804
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76896
Parcelné číslo pozemku 15520/4
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 303 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1804
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76897
Parcelné číslo pozemku 15520/5
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 110 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1804
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Meno Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo Pribinová 2, Bratislava
IČO 00 151 866
Stav úspešný predaj
Protokol 1641897721_zapis_otvaranie_obalok_prievozska.pdf