súbor pozemkov v k.ú. Ružinov, Bratislava - mestská časť Ružinov


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Bratislava
IČO:
Adresa správcu: Tomášikova 46
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 05
Kontaktná osoba: Mgr. Norbert Hargitay
norbert.hargitay@minv.sk
tel.: +421 9610 46352

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Ružinov
Adresa ponúkaného majetku štátu: lokalita Čierny les
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 253000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 24.09.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 25.09.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 25.10.2021

Termín obhliadky: po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou


Poznámka k ponuke:
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručovanie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Bratislava, majetkovoprávny odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.
Bližšie informácie k ponúkaným nehnuteľnostiam a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné po dohode s kontaktnou osobou.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76574
Parcelné číslo pozemku 3377/143
Druh pozemku orná pôda
Výmera 12 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 7927
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76575
Parcelné číslo pozemku 3392/52
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 1782 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 7927
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76576
Parcelné číslo pozemku 3392/53
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 26 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 7927
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76577
Parcelné číslo pozemku 4010/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 81 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 7927
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76578
Parcelné číslo pozemku 4010/5
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1157 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 7927
Prevádzaný majetkový podiel 1/1