Súbor pozemkov v obci Okoč bez prístupu z mniestnej komunikácie , Okoč


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trnava
IČO:
Adresa správcu: Kollárova č. 8
Mesto: Trnava
PSČ: 91702
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Mészárosová
Ivana.Meszarosova@minv.sk
tel.: 0335564321

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Dunajská Streda
Obec: Okoč
Katastrálne územie: Okoč
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okoč
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 2640  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 2640  €
Dátum zverejnenia ponuky: 21.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 22.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.08.2021

Termín obhliadky: bez obhliadky


Poznámka k ponuke:
Nehnuteľný majetok štátu v dočasnej správe Okresného úradu Trnava. Vypratanie a vyčistenie pozemku je na náklady nového správcu. Na LV č. 2556 sú pozemky evidované v registri E KN ako lesné pozemky, ale v skutočnosti sa využívajú ako záhrada priľahlej nehnuteľnosti a sčasti sú zastavané hospodárskymi objektami rodinného domu. Pozemky sú s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete. Pozemky sú bez prístupu z miestnej komunikácie. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy majetku štátu doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom "NEOTVÁRAŤ- PONUKOVÉ KONANIE pozemky E KN č. 1169/2 a č. 1170/1 k. ú. Okoč " na adresu správcu majetku: Okresný úrad Trnava, majetkovoprávny odbor, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky prijaté neskôr správca nebude prihliadať.
Záujem o prebytočný nehnuteľný majetok štátu môže prejaviť len správca, ktorý tento majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním a má finančné krytie na jeho prevádzku. Ak by o prebytočný nehnuteľný majetok štátu prejavili záujem viacerí záujemcovia, ktorí splnili podmienky a od svojej ponuky neodstúpili, zmluvu o prevode správy správca uzavrie so záujemcom, o ktorom tak rozhodne vláda. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto ponukové konanie.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76208
Parcelné číslo pozemku 1169/2
Druh pozemku lesný pozemok
Výmera 154 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 2556
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Príslušenstvo je uvedené v znaleckom posudku č. 33/2021 zo dňa 14.07.2021 vypracovaného znaleckou organizáciou ÚEOS - Komercia, a. s.
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76209
Parcelné číslo pozemku 1170/1
Druh pozemku lesný pozemok
Výmera 191 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 2556
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Príslušenstvo je uvedené v znaleckom posudku č. 33/2021 zo dňa 14.07.2021 vypracovaného znaleckou organizáciou ÚEOS - Komercia, a. s.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu