Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 37 ponúk
Zobrazenie:


nové

Nájom
Banská Štiavnica
Pridané: 17.08.2022 Predkladanie ponúk od: 18.08.2022 Uzávierka: 31.08.2022

nové

Nájom
Banská Štiavnica
Pridané: 17.08.2022 Predkladanie ponúk od: 18.08.2022 Uzávierka: 31.08.2022

nové

Okresný úrad Banská Bystrica ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe, t. j. pozemok zapísaný na LV č. 887 vo vlastníctve SR v

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Jelšava
Pridané: 16.08.2022 Predkladanie ponúk od: 17.08.2022 Uzávierka: 16.09.2022

nové

Budova je situovaná v Národnom parku Veľká Fatra v rekreačnej lokalite Malinô Brdo. Objekt slúžil na prevádzku VKV rádiovej siete. Je prízemná so sedlovou strechou. Dispozične sa skladá - závetrie, zádverie, miestnosť technologického zariadenia. Súčasťou budovy je stožiar vysoký 12 m. V budove sa v roku 201

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Ružomberok
Pridané: 16.08.2022 Predkladanie ponúk od: 17.08.2022 Uzávierka: 03.10.2022

nové

Písomnú žiadosť o prenájom ponúkaného nebytového priestoru s uvedením jednej pevnej cenovej ponuky v minimálnej výške stanoveného trhového nájomného za 1m2/mesiac v eurách, je potrebné doručiť správcovi v lehote na doručovanie cenových ponúk v zalepenej obálke s označením „Neotvárať! Nájom Daňová škola, bufet - ce

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 16.08.2022 Predkladanie ponúk od: 17.08.2022 Uzávierka: 05.09.2022

nové

Písomnú žiadosť o prenájom ponúkaného nebytového priestoru s uvedením jednej pevnej cenovej ponuky v minimálnej výške stanoveného trhového nájomného za 1 m2/mesiac v eurách, je potrebné doručiť správcovi v lehote na doručovanie cenových ponúk v zalepenej obálke s označením „Neotvárať! Nájom Daňový úrad výdajňa stra

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 16.08.2022 Predkladanie ponúk od: 17.08.2022 Uzávierka: 05.09.2022

nové

Záujemca je povinný doručiť svoju cenovú ponuku na adresu Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 23, 038 52 Sučany poštou alebo na sekretariát riaditeľa liečebne v uzatvorenej obálke s identifikačnými údajmi záujemcu a označením "NEOTVÁRAŤ - NÁJOM" najneskôr v posledný deňa lehoty na predkladanie ponúk, t.j. do 06...

Nájom
Sučany
Pridané: 15.08.2022 Predkladanie ponúk od: 16.08.2022 Uzávierka: 06.09.2022

nové

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslo "Vyhlásenie elekt. aukcie II. kolo - Chata s pozemkami Špania Dolina" a dostatočne veľkým označením na prednej strane "NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu správcu (Centrum účelových z...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Špania Dolina
Pridané: 15.08.2022 Predkladanie ponúk od: 16.08.2022 Uzávierka: 14.09.2022

nové

Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením" neotvárať-nájom KC Žilina" v lehote do 31.08.2022 na adresu : Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina alebo osobne do podateľne Centra podpory Žilina na Hollého 7 v Žiline. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu: u FO meno a priezvisko, trva...

Nájom
Žilina
Pridané: 15.08.2022 Predkladanie ponúk od: 16.08.2022 Uzávierka: 31.08.2022

nové

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok k. ú. Čata - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69,949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra...

Osobitné ponukové konanie
Čata
Pridané: 11.08.2022 Predkladanie ponúk od: 12.08.2022 Uzávierka: 05.09.2022